Advokat Bertil Schultz

Advokat Bertil Schultz

Historia: Advokat  och innehavare av advokatbyrå sedan 1979.

Språk: Engelska, tyska, franska.

Intresseinriktning: Brottmål – Bodelningar och arvskiften – Allmän advokatpraktik – Mänskliga rättigheter.

OM ADVOKATBYRÅN

Byrån grundades 1979. I byrån är numera grundaren, advokat Bertil Schultz ensam verksam jurist.

INTRESSEINRIKTNING

Tvister skall om möjligt undvikas. Många gånger kan en tvist göras upp i godo. Vi biträder dig eller ditt företag vid förhandlingar eller andra åtgärder som syftar till att finna en lösning på tvisten. Kan tvisten inte lösas på frivillig väg biträder vi dig som rättegångsombud i domstol. Företaget har stor erfarenhet av domstolsprocesser och tvekar inte att inleda ett rättsligt förfarande när detta är nödvändigt.

Ett annat viktigt område är biträde i brottmål. Inom ramen för detta åtar vi oss givetvis uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde i brottmål. I den mån detta är tillämpligt anlitas ekonomiskt stöd till klienterna i form av rättsskydd och allmän rättshjälp.

Vår målsättning är klienternas väl. Det är vår uppgift att se till att klienternas rättigheter tillvaratas på bästa sätt oaktat ärendets omfattning eller karaktär.

Vi erbjuder kompetens inom arvsrätt och ekonomisk familjerätt och åtar oss uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

ADMINISTRATION

Den dagliga kontakten med klienter, domstolar, leverantörer o.s.v. sköts av en erfaren administratör. De flesta löpande förfrågningar i våra klientärende kan besvaras av henne. All tidsbokning sker genom administratören.

ADVOKATERNA SCHULTZ & PARTNERS AB

Post- och besöksadress: Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Tel +46 (0)19 12 42 20

advokaterna@schultzpartners.se