OM ADVOKATBYRÅN

Byrån grundades 1979. I byrån är tre advokater, en biträdande jurist samt två sekreterare verksamma.

INTRESSEINRIKTNING

Genom att våra jurister förutom kompetens inom allmän juridik även representerar olika intresseområden vill vi åstadkomma en bred kompetens inom alla normalt förekommande områden av advokatverksamhet. En stor del av verksamheten präglas av affärstvister samt andra civilrättsliga tvister inom såväl familjerätt och arvsrätt som skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Tvister skall om möjligt undvikas. Många gånger kan en tvist göras upp i godo. Vi biträder dig eller ditt företag vid förhandlingar eller andra åtgärder som syftar till att finna en lösning på tvisten. Kan tvisten inte lösas på frivillig väg biträder vi dig som rättegångsombud i domstol. Våra jurister har stor erfarenhet av domstolsprocesser och tvekar inte att inleda ett rättsligt förfarande när detta är nödvändigt.

Ett annat viktigt område är biträde i brottmål. Inom ramen för detta åtar vi oss givetvis uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde i brottmål. I den mån detta är tillämpligt anlitas ekonomiskt stöd till klienterna i form av rättsskydd och allmän rättshjälp.

Vår målsättning är klienternas väl. Det är vår uppgift att se till att klienternas rättigheter tillvaratas på bästa sätt oaktat ärendets omfattning eller karaktär. För våra klienter är alla ärenden stora och detta präglar vår inställning till vårt arbete.

ADVOKATERNA SCHULTZ & PARTNERS AB

Post- och besöksadress: Stortorget 4, 702 11 Örebro, Sweden

Tel +46 (0)19 12 42 20 | Fax +46 (0)19 10 28 22

advokaterna@schultzpartners.se